ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံထုတ္ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ ကားသစ္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲ ပုိ႔ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ မိဘျပည္သူမ်ား

ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးအတြက္ အရွိန္ထိန္းစနစ္ပါရွိျပီး အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ကြ်မ္းက်င္ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးပါသည္။ နိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံထုတ္ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ ကားသစ္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲပုိ႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ မိဘျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးအတြက္ အရွိန္ထိမ္းစနစ္ပါရွိျပီး အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ကြ်မ္းက်င္ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးပါသည္။ င္ငံတကာ အဆင့္မွီ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံထုတ္ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ ကားသစ္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲပုိ႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ မိဘျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးအတြက္ အရွိန္ထိမ္းစနစ္ပါရွိျပီး အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ကြ်မ္းက်င္ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးပါသည္။